MVM Jabalpur maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo

Scope & Reach

2.5

ACRES LAND

1160

STUDENTS

75

TOTAL STAFF

1992

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Maharishi Vidya Mandir - I
50, Narmada Road
Jabalpur (482001) - Madhaya Pradesh
: 0761 - 2665888 / 4081634
: 0761 - 4081634
: mvmjabalpur1@mssmail.org